راهنما

چلوکبابی آپادانا

(رستوران آپادانا)
نقشه و آدرس: چلوکبابی آپادانا، تهران، خیابان بهشتی، صابونچی