راهنما

رواق غربی

نقشه و آدرس: رواق غربی، تهران، خیابان بهشتی، مصلای امام خمینی