راهنما

مسجد کمیل

نقشه و آدرس: مسجد کمیل، تهران، خیابان مطهری، منصوری