راهنما

مسجد علی ابن ابیطالب

نقشه و آدرس: مسجد علی ابن ابیطالب، تهران، خیابان مطهری، خیابان پارسا، صحاف زاده