راهنما

مسجد حضرت ابوالفضل

نقشه و آدرس: مسجد حضرت ابوالفضل، تهران، خیابان وحید دستگردی شرقی، عمرانی، پایین تر از ورامین