راهنما

مسجد امام حسن عسگری

نقشه و آدرس: مسجد امام حسن عسگری، تهران، زرگنده، خیابان وحید دستگردی شرقی، خیابان فریدافشار، آرش شرقی