راهنما

میدان حر

(میدان باغشاه)
نقشه و آدرس: میدان حر، تهران، امام خمینی، روبروی کارگر جنوبی