راهنما

مسجد شاه

(مسجد امام خمینی)
نقشه و آدرس: مسجد شاه، تهران، خرداد 15، روبروی ناصرخسرو