راهنما

سینما المپیا

نقشه و آدرس: سینما المپیا، تهران، آذربایجان، روبروی بیمارستان و زایشگاه اقبال