راهنما

مسجد اباعبدالله الحسین (ع)

نقشه و آدرس: مسجد اباعبدالله الحسین (ع)، تهران، باغ فیض، بزرگراه حکیم غرب، خیابان سهیلی قهرودی، خیابان باهنر، شاهد