راهنما

هنرستان سردار سازندگی

نقشه و آدرس: هنرستان سردار سازندگی، تهران، باغ فیض، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، نوری، روبروی موسی الرضا