راهنما

سینما سروش

(سینما مولن روژ)
نقشه و آدرس: سینما سروش، تهران، خیابان شریعتی، بوشهر، نبش بوشهر