راهنما

مسجد جامع جمهوری

نقشه و آدرس: مسجد جامع جمهوری، سه راه جمهوری، تهران، ولیعصر