راهنما

مسجد النبی ولنجک

نقشه و آدرس: مسجد النبی ولنجک، تهران، ولنجک، بزرگراه چمران جنوب، خیابان یمن، خیابان رشید الدین فضل الله، میدان دانشجو، بزرگراه بلوار دانشجو، یاسمن هفتم