راهنما

زمین فوتبال دانشگاه

نقشه و آدرس: زمین فوتبال دانشگاه، تهران، ولنجک، بزرگراه چمران جنوب، خیابان یمن، خیابان رشید الدین فضل الله، میدان دانشجو، بزرگراه بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی