راهنما

پارک رودکی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان شریعتی، کوچه کدویی، کوچه سیما شمالی غربی، پارک رودکی