راهنما

پارک تخارستان

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان وحید دستگردی شرقی، خیابان تخارستان، پارک تخارستان